Vastutustundlik laenamine

Vastutustundliku laenamise printsiibi all mõeldakse seda, et laen peab vastama laenu taotleva isiku vajadustele ja võimalustele täita oma finantskohustusi laenulepinguga määratud tähtajaks. Antud printsiip põhineb järgnevatel aspektidel:

  • Kõik pakutavad laenuandja teenusteliigid ja operatsioonid on laenajale mõistetavad ja konkreetsed
  • Kliendi vastuvõetud otsused laenu saamiseks on läbi mõeldud ja hästi kaalutletud
  • Laenuandja suhtub mõistvalt kliendi finantsraskustesse
  • Aususe ja lugupidamise printsiibi järgimine laenuandja ja kliendi suhetes

Tulenevalt eelpool nimetatud aspektidest peaks iga konkreetne laenuliik vastama konkreetsele tarbijale. Selleks, et järgida antud põhimõtet on laenuandja kohustatud klienti teavitama kõikidest pakutavate finantsteenuste üksikasjadest, selleks et klient võtaks vastu kaalutletud ja sõltumatu otsuse lepingu sõlmimiseks. Kliendi kohustus on anda laenuandjale täielikku ja ausat informatsiooni oma materjaalsest olukorrast ja vajadustest.

Laenu saamisel väljastatakse kliendile dokumentide komplekt, mis sisaldab kogu informatsiooni pakutavast ja kasutatavast laenuteenusest, laenu kustutamisest, samuti aga muu kasulik ja vajalik informatsioon kliendile.

Tänu vastutustundliku laenamise printsiibi järgimisele pakutakse kõige paindlikum ja optimaalsem laenuteenus, mis vastab kliendi reaalsetele vajadustele ja võimalustele. Sellise printsiibi kasutamine ja kõigi tema aspektide järgimine on partnerluskoostöö edu tagamine.

Laenunõustaja

Otsus laenu saamisest – see on alati tähtis samm, mis nõuab mitmete nüansside läbimõtlemist. Samuti pole tähtis, kas Te võtate lühiajalist laenu külmkapi ostmiseks või pikaajalist laenu eluaseme soetamiseks – mõlemal juhul on see tõsine vastutus, mida tuleb kanda laenulepingu lõppemiseni. Et laenukoormus ei lööks segi Teie eelarvet, krediidi saamiseni tasuks põhjalikult läbi mõelda ja ausalt vastata järgmistele küsimustele:

Laenu eesmärk. Lähtudes põhimõttest, et laen – see ei ole tulu, vaid finantskohustus, tuleks maksimaalselt täpselt formuleerida tekkinud laenu võtmise vajadust, milleks on vaja raha, kas on alternatiivvariante iseseisvaks vajaduse lahendamiseks.

  • Laenusuurus. Et finantskohustused ei saaks tagastamatuks koormuseks, tuleks täpselt määrata kindlaks, millist summat vajatakse ja konkreetselt milleks seda kavatsetakse kulutada.
  • Periood. Otsustage, mis aja peale Te saate võtta laenu. Kas Teile sobib tagasimakseid sooritada suurte summadena, kuid lühiajaliselt või väikeste summadena, kuid pikaajaliselt.
  • Laenu tagastamise graafik. Kaaluge pakutavaid tagastamise allikaid – kas on ette näha lisatulu või tuleks korrigeerida oma eelarvet millegi teise arvelt.
  • Laenutingimused. Tuleks läbi mõelda, milline laenu intressimäär Teile sobib, milline on lõplik laenu tagasimakse summa, milline graafik sobiks Teile. Kas saaks laenuandja pakkuda Teile variante ja milliseid.
  • Kui midagi läheb planeeritust teisiti... Vaatamata näilisele stabiilsusele, tehakse meie ellu korrektiive. Näiteks töötuks jäämine, tervise halvenemine või veel mingid faktorid, mida ei ole võimalik ette näha. Kuidas hakatakse täitma finantskohustusi „musta stsenaariumi“ puhul?

Kui kõigile neile küsimustele olid leitud täpsed vastused ja otsus laenusaamise kohta jääb jõusse, siis esitage taotlus. Kuid pidage meeles, et vanasõnas „võlg on võõra oma“ on peidus suur osa tõest ning laenude puhul tuleb tagastada ka protsendid.