Privaatsus

PRIVAATSUSTEADE

Eestihoius HLÜ töötleb isikuandmeid Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruses, kohanduvates seaduses ja sise-eeskirjades lubatud viisil ja ulatuses.

Teie isikuandmete töötlemise eest vastutav ettevõte on Eestihoius HLÜ, registrikood: 12541563, aadress: Pronksi tn 3, 10124 Tallinn, Harju maakond, Eesti, e-postiaadress: info@eestihoius.ee.

Käesoleva privaatsusteate eesmärk on anda teavet andesubjektide isikuandmete töötlemise kohta ettevõte poolt.

1. MÕISTED JA ÜLDSÄTTED

Ettevõte (Meie) – Eestihoius HLÜ, registrikood: 12541563, aadress: Pronksi tn 3, 10124 Tallinn, Harju maakond, Eesti, e-postiaadress: info@eestihoius.ee.

Klient (andmesubjekt või Teie) on isik, kes on avaldanud soovi teenuse kasutamiseks (nt esitanud taotluse liikmeks saamiseks ja lepingu sõlmimiseks) või kes kasutab või on kasutanud teenust või kes on muul viisil seotud osutatava teenusega (nt käendaja või tagatisvara omanik laenulepingus), samuti isik, kes külastab ettevõtte veebilehte või muu füüsiline isik, kelle kohta Me isikuandmeid töötleme.

Isikuandmed on kõik andmed, mis võimaldavad Teie tuvastamist.

Isikuandmete töötlemine on igasugune isikuandmetega tehtav toiming, näiteks isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, juurdepääsu võimaldamine, kasutamine, päringute tegemine, edastamine ja kustutamine.

Kliendisuhe on ettevõtte ja kliendi vaheline õigussuhe, mis tekib, kui klient kasutab või on kasutanud teenust või on pöördunud ettevõtte poole teenuse kasutamise eesmärgil.

Volitatud töötleja on isik, kes töötleb isikuandmeid ettevõtte nimel.

Teenus on ettevõtte poolt kliendile osutatav teenus, sh krediidi vahendamine.

Veebileht on veebileht www.eestihoius.ee , samuti meie sotsiaalmeedia leheküljed

1.1. Käesolev Privaatsusteade määrab kindlaks tingimused ning korra, kuidas ettevõte töötleb klientide isikuandmeid. Privaatsusteade kehtib ettevõtte kõikide klientide isikuandmete töötlemisele, sh enne Privaatsusteade jõustumist tekkinud kliendisuhetele.

1.2. Kliendiga sõlmitud lepinguga võib olla kokku lepitud täiendavaid või detailsemaid isikuandmete töötlemise nõudeid.

1.3. Privaatsusteadetes reguleerimata küsimustes ettevõte juhindub andmete töötlemisel Eesti ja Euroopa Liidu asjaomastest õigusaktidest, eelkõige isikuandmete kaitse seadusest, Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest, hoiu- laenuühistu seadusest, krediidiandjate ja -vahendajate seadusest, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest ning järelevalveasutuste juhistest.

1.4. Ettevõte tagab isikuandmete konfidentsiaalsuse, rakendades selleks vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid. Sama nõuab ettevõte ka volitatud töötlejalt.

1.5. Ettevõte kogub isikuandmeid järgmistel viisidel:

1.5.1. andmed avaldab klient ise;

1.5.2. kliendi ja ettevõtte tavapärase suhtluse tulemusel;

1.5.3. ettevõte teostab päringud avalikesse registritesse;

1.5.4. andmed tekivad teenuse kasutamisel;

1.5.5. veebilehe külastamisel ja kasutamisel;

1.5.6. kolmandatelt isikutelt saadavad isikuandmed;

1.5.7. ettevõtte poolt loodud ja kombineeritud isikuandmed, näiteks tarbitud teenuste ajalugu.

1.6. Ettevõte kogub ning töötleb isikuandmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks. Volitatud töötlejad töötlevad isikuandmeid üksnes ettevõte juhiste kohaselt. Ettevõtte töötajad töötlevad isikuandmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik talle määratud tööülesannete täitmiseks.

1.7. Ettevõtte veebilehel või sotsiaalmeedias olevate linkide taga olev on reguleeritud nende vastavate teenusepakkujate privaatsustingimustega. Samuti toimub erinevatel sotsiaalmeedia kanalitel Teie Isikuandmete töötlemine vastavalt nende platvormide privaatsustingimustele.

2. ANDMETE KOOSSEIS JA TÖÖTLEMISE EESMÄRK

Ettevõte töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

2.1. Kontaktandmed

– ees- ja perekonnanimi
– isikukood või sünniaeg
– e-posti aadress
– telefoninumber
– elukoha aadress

Töötleme kontaktandmeid, et tuvastada Teie isik, registreerida Teid ettevõtte liikmeks ning vastata Teie päringutele.

Töötleme kontaktandmeid, et sõlmida Teiega lepingut meie teenuste kasutamiseks, mis hõlmab teenuste osutamist ja teiega suhtlemist samuti ettevõtte vara ja raamatupidamise haldamiseks.

Kontaktandmeid võidakse töödelda ettevõtte suhtes kohaldatavate juriidiliste kohustuste täitmiseks, näiteks andmete edastamine järelevalveasutuste, uurimisorganite, maksuhalduri või kohtutäituri nõudel.

Kliendi nõusolekul võidakse tema kontaktandmeid töödelda ettevõtte pakkumuste edastamiseks ja teenuste reklaamimiseks. Kliendil on õigus enda nõusolek igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

Kontaktandmete töötlemise õiguslik alus on täita lepingut ja osutada teenuseid ja juriidiliste kohustuste täitmiseks. Kontaktandmete töötlemise eesmärk reklaami ja pakkumuse saamise korral on kliendi nõusolek.

2.3. Kliendi tuvastamisega seotud andmed

– ees- ja perekonnanimi
– isikukood või sünniaeg
– kodakondsus
– isikut tõendava dokumendi koopia
– pilt

Kliendi tuvastamisega seotud andmete töötlemise eesmärk on rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine, mida käsitatakse avaliku huvi isikuandmete kaitse
üldmääruse mõistes. Kliendi tuvastamisega seotud andmete töötlemise seaduslik alus on avaliku huvi kaitse.

Kliendi tuvastamisega seotud andmete esitamata jätmise korral ei saa ettevõte kliendile teenuseid osutada.

Kliendi tuvastamisega seotud andmeid säilitatakse 5 aasta jooksul peale kliendisuhte lõppemist.

2.4. Liikmelisuse andmed

– kontaktandmed
– kliendi tuvastamisega seotud andmed
– arvelduskonto number
– elukutse, haridus
– raha päritolu
– sissetulekud
– tegelik kasusaaja andmed
– osamaks ja sisseastumismaksu suurus
– allkiri, sh digitaalse allkirja andmed

Töötleme liikmelisuse andmeid et tuvastada Teie isik ja registreerida Teid ettevõtte liikmeks, liikmete registri pidamiseks, koosolekutel osalemiseks, liikmemaksu arvestamiseks.

Ettevõtte liikmeks saamiseks on isikuandmete töötlemise õiguslik alus ettevõtte suhtes kohaldatavate juriidiliste kohustuste täitmine.

2.5. Finantsandmed ja leibkonna andmed

– kontaktandmed
– liikmelisuse andmed
– perekonnaseis
– ülalpeetavate arv
– sissetuleku allikad
– rahaliste kohustustuste suurus ja lõppemise tähtaeg
– pangakonto väljavõte
– andmed varasema maksekäitumise kohta
– taotluste ja lepingute ajalugu ning andmed
– andmed lepingust tulenevate kohustuste täitmise kohta;
– maksehäirete andmed

Töötleme finantsandmeid ja leibkonnaandmeid kliendi maksevõime, krediidivõimelisuse ja usaldusväärsuse hindamise ning laenukoormuse arvutamise eesmärkidel.

Finantsandmete ja leibkonnaandmete töötlemise õiguslik alus on juriidiliste kohustuste täitmine.

Finantsandmeid ja leibkonnaandmeid säilitatakse 7 aasta jooksul peale kliendisuhte lõppemist.

2.6. Tegevusala ja vara päritolu andmed

– haridus
– tööandja nimi
– ametikoht
– tööstaaž
– töösuhe staatus
– töötasu tõend
– andmed sissetulekute kohta
– andmed vara päritolu kohta

Töötleme kliendi tegevusala ja vara päritolu andmeid kliendi maksevõime, krediidivõimelisuse ja usaldusväärsuse hindamise eesmärkidel.

Antud isikuandmete töötlemise õiguslik alus on juriidiliste kohustuste täitmine. Tegevusala ja vara päritolu andmeid säilitatakse 7 aasta jooksul peale kliendisuhte lõppemist.

2.2.4. Andmed tagatisvara kohta

Kinnisvara puhul:
– vara omaniku andmed
– vara asukoht
– kodukindlustuspoliis
– hindamisakt

Liisitava vara kirjeldus:
– vara omaniku andmed
– tehnilise passi koopia
– sõiduki mark ja mudel, samuti kütus, mootori maht
– sõiduki hind
– VIN- kood
– esmane registreerimine
– sõiduki hindamise akt

Kui klient soovib seada laenule tagatist me töötleme andmeid tagatisvara kohta piisava tagatise olemasolu hindamise eesmärgil. Töötleme antud andmeid, et sõlmida Teiega lepingut, sh hüpoteegi või muu tagatisvara seadmise lepingut ja osutada teenuseid.

Tagatisvara andmete töötlemise õiguslik alus on juriidiliste kohustuste täitmine ja tagatislepingu sõlmimine.

Andmeid tagatisvara kohta säilitatakse 7 aasta jooksul peale kliendisuhte lõppemist.

2.8. Hoolsusmeetmete täitmisega seotud andmed

– kontaktandmed
– kliendi tuvastamisega seotud andmed
– liikmelisuse andmed
– tegevusala ja vara päritolu andmed
– sissetuleku allikad
– rahaliste kohustustuste suurus ja lõppemise tähtaeg
– taotluste ja lepingute andmed
– andmed lepingust tulenevate kohustuste täitmise kohta
– tegelik kasusaaja
– riikliku taustaga isik ja tema lähedane
– sanktsiooni all olev isik
– tehingus kasutatud vahendite allikas ja päritolu

Hoolsusmeetmete täitmisega seotud andmete töötlemise eesmärk on rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest ja rahvusvahelise sanktsioonide seadusest tulenevate nõuete täitmine, mida käsitatakse avaliku huvi isikuandmete kaitse üldmääruse mõistes. Antud andmete töötlemise seaduslik alus on avaliku huvi kaitse.

Kliendi poolt hoolsusmeetmete rakendamiseks vajaliku teabe või dokumentide andmisest keeldumise korral ei saa ettevõte kliendile teenuseid osutada ja ettevõttel on kohustus ärisuhte aluseks olev leping etteteatamistähtaega järgimata erakorraliselt üles öelda.

Hoolsusmeetmete täitmisega seotud andmeid säilitatakse 5 aasta jooksul peale kliendisuhte lõppemist.

2.9. Lepingute täitmise ja lõpetamisega seotud andmed

– kontaktandmed
– rahaliste kohustuste suurus
– lepingu tähtaeg
– maksete suurus
– maksegraafik
– andmed tagatisvara kohta
– võlgnevus
– kliendi päringud, taotlused, kaebused ja meie vastused
– muu suhtlus kliendiga

Lepingute täitmise ja lõpetamisega seotud andmete töötlemise eesmärk on teenuste osutamine ja tehingute jälgimine, samuti suhtlus kliendiga. Andmeid võidakse töödelda ettevõtte suhtes kohaldatavate juriidiliste kohustuste täitmiseks, näiteks andmete esitamine järelevalveasutuste, uurimisorganite, maksuhalduri või kohtutäituri nõudel.

Lepingute täitmise ja lõpetamisega seotud andmete töötlemise õiguslik alus on täita lepingut ja osutada teenuseid ja juriidiliste kohustuste täitmiseks.

Antud andmeid säilitatakse 7 aastat peale kliendisuhte lõppemist.

2.10. Digiandmed

– IP-aadress
– veebilehe kasutamine
– küpsised

Meie õigustatud huvi on jälgida meie teenuse toimimist, tuvastada puudujääke ja analüüsida, kuidas meie kliendid meie veebilehte kasutavad, et parandada meie teenust ning tagada selle õiguspärasus, turvalisus ja usaldusväärsus.

Kui seadus nõuab selliseks töötlemiseks Teie nõusolekut, siis küsime Teilt enne analüütilistel eesmärkidel andmete töötlemist nõusolekut. Näiteks küsime teie nõusolekut küpsiste kasutamiseks meie veebilehel.

2.11. Kliendi poolt kontaktandmete, kliendi tuvastamisega seotud andmete, liikmelisuse andmete, finants- ja leibkonna andmete, tegevusala ja vara päritolu andmete, tagatisvara ja hoolsusmeetmete rakendamiseks vajalike andmete või dokumentide andmisest keeldumise korral ei saa ettevõte kliendile teenuseid osutada ja ettevõttel on õigus ärisuhte aluseks olev leping etteteatamistähtaega järgimata erakorraliselt üles öelda.

2.12. Isikuandmed, mida ettevõte eeltoodud eesmärkide täitmiseks töötleb, võivad pärineda kliendilt või avalikest allikatest (sh internetis avaldatud andmed). Isikuandmed võivad pärineda ka muudelt kolmandatelt isikutelt, kui selline isikuandmete edastamine ettevõttele kolmandate isikute poolt on õigustatud ja seaduslik.

2.13. Järgides isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmise kohustust, on ettevõttel õigus töödelda ning sealhulgas vahetada isikuandmeid nii Eesti kui ka välisriikide krediidi- ja finantseerimisasutustega, et hinnata ja maandada oma riske ning rakendada vastutustundliku laenamise põhimõtet. Kui nimetatud eesmärgi täitmiseks osutub vajalikuks isikuandmeid edastada Euroopa Liidust või Euroopa Majanduspiirkonnast väljaspool asuvatesse riikidesse, tagab ettevõte isikuandmete edastamise vastavalt kohalduva andmekaitseõiguse nõuetele.

3. ISIKUANDMETE EDASTAMINE JA AVALIKUSTAMINE

3.1. Ettevõttel on õigus isikuandmeid edastada:

3.1.1. kolmandatele isikutele, kes täidavad antud töötlemisülesandeid;

3.1.2. krediidiasutustele kliendi identifitseerimiseks, kui see on vajalik;

3.1.3. teenuse osutamise ja kliendiga sõlmitud lepingu täitmisega seotud isikutele ja organisatsioonidele (nt käendajad, kaastaotlejad, notarid, kohtutäiturid, inkassofirmad, tõlke- side-, IT- ja postiteenuse osutajad, advokaadi- ja õigusbürood).

3.1.4. kontserni kuuluvale juriidilisele isikule (andmeid kliendi krediidivõimelisuse ja maksekäitumise ajaloo kohta), et rakendada vastutustundliku laenamise põhimõtet, tõkestada terrorismi rahastamist ja rahapesu ning selgitada välja tehingus kasutatava vara päritolu;

3.1.5. isikutele, kelle majandus- ja kutsetöö hõlmab inkassoteenuseid ja muid sellega seotud teenuseid kliendi lepingulis(t)e võlgnevus(t)e sissenõudmiseks;

3.1.5. nõudeõiguse loovutamise korral uuele võlausaldajale;

3.1.6. kliendiga sõlmitud lepingu täitmisega seotud volitatud töötlejale (nt krediidiasutused, tõlke-, trüki-, side- ja postiteenuse osutaja jne);

3.1.7. riikliku andmekogu (nt äriregister, rahvastikuregister, pensioniregister) pidajale, kui on vaja kontrollida esitatud isikuandmete ja dokumentide õigsust ning tagada nende ajakohasus;

3.1.8. isikutele, kellele peab kliendi isikuandmeid edastama seaduse alusel;

3.1.9. andmekogude pidajatele (sh AS-ile Creditinfo Eesti, Taust OÜ või mis tahes muule isikule, kes peab maksehäireregistrit), kellele ettevõte edastab infot õigusaktide või sõlmitud
lepingu alusel vastutustundliku laenamise põhimõtte rakendamise eesmärgil, samuti selleks, et teha kolmandatele isikutele võimalikuks kliendi maksekäitumise ja krediidivõimelisuse hindamist;

3.1.10. isikule, kes osutab ettevõttele raamatupidamisteenuseid, samuti isikutele, kes osutavad õigusabi seoses kliendiga sõlmitud lepingutega;

3.1.11. Ettevõttega samasse gruppi kuuluvatele isikutele, kui see on vajalik kliendile tema poolt soovitud teenuste osutamiseks;

3.1.12. Kõigil muudel juhtudel on ettevõttel õigus edastada kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele vaid juhul, kui on põhjendatud huvi tagada klientidega sõlmitud lepingute täitmist ja teabe edastamine sellisele isikule ei ole vastuolus seadusega.

3.2. Kui klient on andnud ettevõttele eraldi asjakohase nõusoleku, võib kliendi isikuandmeid (eelkõige kliendi nime ja e-posti aadressi) edastada isikutele, kelle ülesandeks on ettevõtte turundamine ja reklaamimine;

3.3. Üldjuhul töödeldakse isikuandmeid Euroopa Liidu/Euroopa Majanduspiirkonna (EL/EMP) piires.

3.4. Volitatud töötlejatele, kellele ettevõte on õigusaktis sätestatud tingimustel andnud edasi osaliselt või tervikuna oma tegevuse ning tingimusel, et sellised isikud täidavad ettevõtte poolt ette nähtud nõudeid isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmise ja kaitse kohta;

3.5. Klient on teadlik ja nõustub, et:

3.5.1. Ettevõttel on isikuandmete maksehäireregistrisse edastamise õigus, kui kliendil on ettevõtte või teise kliendi ees nõuetekohaselt täitmata rahaline kohustus ning klient on rahalise kohustuse täitmisega viivitanud rohkem kui 30 päeva. Maksehäireregistris avalikustatakse teave kliendi maksehäire kohta ning registripidajale edastatud isikuandmeid saavad töödelda kõik isikud, kes on sellise registri liikmed või kellel on muul alusel sellisele registrile ligipääs. Andmekogudes, millesse ettevõte edastab teavet kliendi maksehäire kohta, andmete töötlemise tingimuste, edastamise aluste ja ulatusega saab klient tutvuda vastava asutuse veebilehel, mille saab klient vajadusel ettevõttelt.

3.5.2. Avalike andmekogude pidajatele edastab ettevõte isikuandmeid päringuna, et kontrollida isikuandmete vastavust andmekogus olemasolevatele andmetele, et tagada isikuandmete õigsus ja asjakohasus või saada kliendi kohta vajalikku lisainfot (nt krediidivõimelisuse hindamiseks).

4. KLIENDI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED SEOSES ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEGA

4.1. Kliendil on õigus saada teavet tema krediidivõimelisuse hindamiseks andmekogudest tehtud päringute tulemusel saadud andmete kohta. Kliendil on õigus igal ajal saada teavet tema kohta kogutud isikuandmete ja nende töötlemise eesmärkide kohta. Selleks esitab klient ettevõttele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vastavasisulise taotluse. Ettevõte vastab esitatud taotlusele õigusaktidega ettenähtud tähtajal, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul, arvestades taotluse saamise päevast. Kui enne vastuse koostamist on vaja asjaolusid põhjalikumalt selgitada ja kontrollida, võib ettevõte vastamise tähtaega pikendada, teavitades sellest klienti.

4.2. Klient võib nõuda tema poolt ettevõttele esitatud andmete parandamist, kui ettevõte poolt töödeldavad isikuandmed kliendi kohta on ebaõiged.

4.3. Klient võib nõuda, et ettevõte lõpetaks isikuandmete töötlemise, kui ta on nõuetekohaselt täitnud kõik ettevõttega sõlmitud lepingutest tulenevad kohustused. Ettevõte lõpetab kliendi isikuandmete töötlemise, kui puudub seadusest tulenev kohustus isikuandmete edasiseks töötlemiseks.

4.4. Klient võib keelata isikuandmete töötlemise reklaami ja pakkumuste esitamise eesmärkidel. Reklaamideks ja pakkumisteks ei loeta ettevõtte toodete/teenuste üldist ja tutvustavat infot ning ettevõtte poolt edastatavaid teateid seoses tingimuste või hinnakirja muudatuste või sõlmitud lepingute täitmisega (vastava teabe saamisest ei saa klient reeglina keelduda).

4.5. Klient võib nõuda isikuandmete kustutamist. Kuid ettevõte ei saa kliendi nõuet isikuandmete kustutamiseks rahuldada, kui ettevõttel on seadusest tulenev kohustus isikuandmete töötlemise jätkamiseks (nt raamatupidamisseadusest või krediidiandjate ja – vahendajate seadusest tulenevad kohustused teatud andmete ja dokumentide säilitamiseks ka pärast kliendisuhte lõppu).

4.6. Klient võib nõuda teda puudutavate isikuandmete, mida ta on ettevõttele ise andnud, ülekandmist teisele vastutavale töötlejale, kui need andmed on kliendi poolt esitatud struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul. Klient ei saa nõuda kliendi tuvastamise ja hoolsusmeetmeete kasutamisega seotud andmete ülekandmist.

4.7. Kliendil on õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemise toimingutele, kui isikuandmete töötlemine toimub õigustatud huvi alusel.

4.8. Kliendil on õigus isikuandmete töötlemise piiramisele, välja arvatud kliendi tuvastamise ja hoolsusmeetmeete kasutamisega andmed, kui:

• klient on vaidlustanud isikuandmete õigsuse, ajaks kuni ettevõte kontrollib selliste andmete õigsust;
• isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid klient ei soovi isikuandmete kustutamist;
• kliendil on isikuandmeid vaja õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;
• klient on esitanud vastuväite isikuandmete töötlemise protsessile, ajaks kuni kontrollitakse, kas ettevõte
õiguspärased põhjused kaaluvad üles kliendi põhjendused.

4.9. Mistahes eeltoodud õiguse teostamiseks võib klient saata vastavasisulise taotluse e-posti aadressile info@eestihoius.ee . Õiguse kasutamisel tuleb seda edastatavas kirjas selgelt väljendada. Koopia kõigist klienti puudutavatest isikuandmetest, edastatakse kliendile 30 päeva jooksul vastava taotluse saamisest.

4.10. Klient peab ettevõtet koheselt teavitama kõikidest muudatustest, võrreldes lepingutes või ettevõttele esitatud teabes fikseeritud isikuandmetega. Ettevõttel on õigus nõuda dokumenti, mis tõendab muudatusi isikuandmetes ja kliendil on kohustus see esitada. Klient on teadlik, et õigete isikuandmete olemasolu tagab korrektsema ja kiirema teeninduse ning ebatäpsed isikuandmed võivad kitsendada kliendi võimalusi ettevõtte toodete/teenuste kasutamisel. Klient võib ettevõttelt igal ajal nõuda paranduste tegemist oma andmetes, kui andmed on muutunud või ebatäpsed.

4.12. Kui klient pöördub ettevõtte poole esindaja kaudu, peab esindusõigust tõendav dokument olema ettevõtte nõutud vormis. Ettevõte võib nõuda, et väljaspool ettevõtet vormistatud volikiri oleks digiallkirjastatud, notariaalselt või sellega samaväärselt tõestatud.

4.13. Klient võib isikuandmete töötlemise kohta selgituste saamiseks, samuti kaebuste, taotluste või teadete edastamiseks kontakteeruda järgmistel kontaktidel: Eestihoius HLÜ, registrikood: 12041659, aadress: Pronksi tn 3, 10124 Tallinn, e-posti aadress: andmekaitse@eestihoius.ee.

4.14. Kui klient leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi, on kliendil õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega ettevõte või isikuandmete volitatud töötleja poole, samuti Andmekaitse Inspektsiooni (e-post: info@aki.ee ) või kohtu poole.

5. ANDMETE TÖÖTLEMISE LÕPETAMINE

5.1. Ettevõte säilitab isikuandmeid üldjuhul seni, kuni see on vajalik eesmärkide täitmiseks või kuni õigusaktides sätestatud tähtaegade lõppemiseni või senikaua, kuni see on vajalik tulevikus tekkida võivate õigusvaidluste jaoks ettevõtte ja kliendi vahel.

5.2. Ettevõte lõpetab üldjuhul isiku kohta kogutud andmete töötlemise ettevõtte infosüsteemis järgmistel juhtudel:

5.2.1. ilmneb, et isikuandmed on ettevõttele edastatud kolmanda isiku poolt ilma kliendi nõusolekuta ja klient on avaldanud soovi tema andmete töötlemise lõpetamiseks (v.a juhul, kui ettevõttel on õigus andmeid edasi töödelda õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks või õigustatud huvi tõttu);

5.2.2. möödub andmete säilitamiseks tähtaeg.

6. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TURVALISUS

6.1. Teie isikuandmete kaitsmiseks rakendab ettevõte asjakohaseid korralduslikke ja tehnilisi turvameetmeid, mille kaudu takistatakse andmete kadumist ja kaotamist, hävimist, lubamatut juurdepääsu ja levitamist, et tagada turvalisuse tase, mis vastaks töötlemisega seotud ohtudele ja kaitstavate isikuandmete laadile.

6.2. Säilitame isikuandmeid vaid minimaalselt vajaliku aja. Isikuandmed, mille säilitamise tähtaeg on möödunud, hävitatakse kasutades selleks parimaid praktikaid ning vastavalt meie poolt selleks kehtestatud korrale.

7. KORRA MUUTMINE JA KOHALDAMINE

7.1. Ettevõttel on õigus käesolevat korda igal ajal ühepoolselt muuta, lähtudes kehtivatest õigusaktidest.

7.2. Ettevõte teavitab korra muutmisest klienti veebilehel ja/või kliendiga kokkulepitud sidevahendi kaudu vähemalt 1 (üks) kuu enne muudatuste jõustumist, välja arvatud juhul, kui korda muudetakse üksnes muudatuste tõttu õigusaktides.

6.3. Käesolevat korda kohaldatakse klientide isikuandmete töötlemisel, s.h kliendisuhetele, mis on tekkinud enne käesoleva korra jõustumist.